Vaststelling bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan ‘Schoollocatie Rozenstraat en omgeving te Goor’

DeGoorgids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Vaststelling bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan ‘Schoollocatie Rozenstraat en omgeving te Goor’.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hof van Twente maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad op 13 oktober 2009 het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan ‘Schoollocatie Rozenstraat en omgeving te Goor’ gewijzigd heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan voorziet in de herinvulling van de locatie Rozenstraat 2 in de vorm van onder meer een kantoor voor de woningbouwcorporatie Viverion en de nieuwbouw van een basisschool op de locatie Rozenstraat 2a (voormalige bibliotheek) en Rozenstraat 4 (gymzaal). Tegen het ontwerpbestemmingsplan zijn 3 zienswijzen ingediend, die hebben geleid tot een aanpassing van artikel 4.2 sub a onderdeel 4 van de regels van het plan. Daarnaast zijn met betrekking tot de toelichting en de regels een aantal ambtshalve wijzigingen doorgevoerd. Het bestemmingsplan is derhalve gewijzigd vastgesteld. Alle wijzigingen die ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan zijn doorgevoerd, staan omschreven in de ‘Zienswijzennotitie ontwerpbestemmingsplan Diepenheim’. De vastgestelde plannen (inclusief bijbehorende bijlagen) liggen met ingang van 26 november 2009 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum, de Höfte 7 te Goor (op maandag van 12.00 tot 19.30 uur en dinsdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur). Rondom de komende feestdagen zijn er aangepaste openingstijden. Kijk hiervoor op www.hofvantwente.nl. Het plan is ook op deze website in te zien. Gedurende bovengenoemde inzagetermijn kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag door: • Belanghebbenden die tijdig hun zienswijze bij de gemeenteraad naar voren hebben gebracht. • Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijze bij de gemeenteraad naar voren hebben gebracht. • Een ieder die bedenkingen heeft tegen bovengenoemde wijzigingen die de gemeenteraad bij de vaststelling van het plan heeft aangebracht ten opzichte van het ontwerp. Tevens kan degene die beroep heeft ingesteld een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van genoemde Afdeling. Het besluit treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

 

Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/stcrt/2009.

Dit artikel verscheen op deGoorgids.nl op 10-05-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Goor, deel het met je vrienden!

Auteur

Foto van Redactie deGoorgids.nl
Redactie deGoorgids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen degoor
  2. stcrt-2009-17898

Gerelateerde berichten