Ongewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘Buitengebied Delden-Goor, herziening De Fute 2–4’.

DeGoorgids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Ongewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘Buitengebied Delden-Goor, herziening De Fute 2–4’..

Meer informatie over deze bekendmaking:

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hof van Twente maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad op 14 december 2010 het bestemmingsplan ‘Buitengebied Delden-Goor, herziening De Fute 2–4’ ongewijzigd heeft vastgesteld. Op het perceel De Fute 2-4 wordt 781 m2 aan landschapsontsierende voormalige bedrijfsbebouwing gesloopt en wordt in de kader van de gemeentelijke beleidsregel ‘Rood voor rood met gesloten beurs’ ter compensatie een nieuwe woning gerealiseerd. Om deze ontwikkeling juridisch-planologisch mogelijk te maken is deze bestemmingsplanherziening opgesteld. Het vastgestelde plan (inclusief eventueel bijbehorende bijlagen) is met ingang van 24 december 2010 gedurende zes weken voor eenieder in te zien in het gemeentelijk informatiecentrum, de Höfte 7 te Goor (op maandag van 12.00 tot 19.30 uur en dinsdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur). Rondom de komende feestdagen zijn er aangepaste openingstijden. Kijk hiervoor op www.hofvantwente.nl. Het plan is tevens in digitale vorm te raadplegen via deze website onder het kopje ‘Ruimtelijke plannen’. Hier vindt u de rechtstreekse link naar het vastgestelde bestemmingsplan: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.1735.BGxDDNxDeFute2xxx-VS10 De bestanden van het digitale bestemmingsplan zijn te downloaden van: http://hofvantwente.gemgids.nl/gemdesk/imro/indexer.xml?planidn=NL.IMRO.1735.BGxDDNxDeFute2xxx-VS10 Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijze bij de gemeenteraad naar voren hebben gebracht kunnen gedurende bovengenoemde inzagetermijn beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Tevens kan degene die beroep heeft ingesteld een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van genoemde Afdeling. Het besluit treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

 

Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/stcrt/2010.

Dit artikel verscheen op deGoorgids.nl op 10-05-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Goor, deel het met je vrienden!

Auteur

Foto van Redactie deGoorgids.nl
Redactie deGoorgids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen degoor
  2. stcrt-2010-21017

Gerelateerde berichten